DuneBiking

Adres: Rustenburgherweg 8, 2061 JB BLOEMENDAAL
Telefoonnummer: +31 (0)6 – 38 60 13 46
E-mailadres: info@dunebiking.nl
KvK-nummer: 34360340
Btw-identificatienummer: NL183294932

Artikel 1
Algemeen Organisator: DuneBiking Bloemendaal
Deelnemer: Onder deelnemer wordt verstaan iedere (rechts)persoon die bij DuneBiking Bloemendaal een reservering of boeking heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), alsmede degene(n) voor wie de boeking is bedongen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, bevestigingen, en boekingen.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van DuneBiking Bloemendaal.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Klant vult het boekingsformulier op site van organisator in of laat schriftelijk weten te willen boeken en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
3.2 Op dat moment is de boeking definitief. Aan telfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden verleend. Voor wijzigingen en aanpassingen op de offerte in aanvangstijden, datum en soort programmaonderdelen worden indien van toepassing organisatie/kantoorkosten in rekening gebracht.
3.3 Indien organisator in het geval van een op maat gemaakte of aanvullende opdracht een opdrachtbevestiging opstelt en factuur stuurt en klant de opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn ondertekent en terugstuurt, is een overeenkomst tot stand gekomen.
3.4 Indien de opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, kan organisator de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen niet garanderen.
3.5 Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Daarnaast zijn alle bij de bevestiging opgegeven personen ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
3.6 Organisator zal elke overeenkomst naar beste kunnen proberen uit te voeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 4. Betaling
4.1 In het geval van fietstours waaraan deelnemers op individuele basis deelnemen dient de som per persoon op de tourdag contant ter plaatse te worden voldaan.
4.2 Uw creditcardgegevens zijn nodig om uw reservering te garanderen. Uw creditcard kan gecontroleerd worden (pre-autorisatie) om er zeker van te zijn dat deze geldig is en/of er genoeg bestedingsruimte is. Er wordt alleen geld van uw creditcard afgeschreven wanneer u niet heeft voldaan aan de annuleringsvoorwaarden.
4.3 In andere gevallen dient na ontvangst van de overeenkomst en ontvangst van de factuur het totaalbedrag binnen 14 dagen, echter in ieder geval 4 dagen voor de uitvoer/programmadatum op rekening van DuneBiking te zijn bijgeschreven.
4.4 De klant die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat vanuit organisator een nadere ingebrekestelling is vereist. Organisator is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en aanvullende kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder/incassobureau.
4.5 Als u met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd wordt het bedrag niet in mindering gebracht. Toegestaan is dat andere personen dan aanvankelijk bedoeld / opgegeven deelnemen.

Artikel 5. Kosten / Prijs
5.1
A: Voor de organisatie en uitvoering van maatwerk wordt een passende offerte opgesteld of anders 10% organisatie/kantoorkosten in rekening gebracht met een minimum van Euro 25,- per samengesteld arrangement per dag.
B: Onder maatwerk wordt verstaan alle programma’s die niet binnen het standaard arrangementsaanbod van organisator vallen en die in opdracht van de klant worden samengesteld en geoffreerd, hieronder vallen ook aanpassingen en aanvullingen (zoals diners en hotelovernachtingen) op het gepubliceerde arrangementsaanbod van organisator.
5.2 De gepubliceerde som is inclusief BTW.
5.3 Tenzij anders vermeld gelden de in de bevestiging gepubliceerde prijzen per persoon, de minimale groepsprijs in acht nemend.
5.4 In de factuur of offerte zijn nooit inbegrepen de kosten van vervoer en de kosten van dranken, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
5.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Organisator behoudt zich het recht voor om voorafgaande aan een boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsaanpassingen van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 6. Wijziging(en) door de klant
6.1 Wijzigingen door de klant dienen schriftelijk of per email te geschieden. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
6.2 Vermindering van het aantal deelnemers in geval van een groepsboeking kan tot acht dagen voor de geplande programmadatum met een maximum van 10% van de geboekte groepsgrootte. Als minder aantal deelnemers leidt tot lagere programmakosten dan zal dit worden doorberekend aan de klant. Binnen deze deadline is een vermindering door de klant niet meer mogelijk, mede in verband met afspraken met derden.
6.3 De klant dient derhalve rekening te houden met de programmakosten zoals eerder overeengekomen met organisator, ook al blijken er minder deelnemers aanwezig te zijn dan gepland bij het programma.
6.4 Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zullen deze worden doorberekend aan de klant.
6.5 In het geval dat er op het moment van de activiteit(en) méér deelnemers aanwezig zijn dan bekend bij de organisator middels de boeking, zal een naheffing volgen, vermeerderd met extra administratiekosten van Euro 15 inclusief btw.

Artikel 7. Annulering door de klant en/of wijzigingen in de boeking (in tijd en/of datum)
7.1 Annulering(en) door de klant dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
7.2 Bij een annulering van een fietstour uit het standaardaanbod wordt tot 1 dag voor aanvang van de tour geen kosten in rekening gebracht mits de boeking minder dan 7 personen betreft. Bij boekingen van 7 personen of meer wordt binnen 8 dagen voor aanvang van de geplande datum €10 pp in rekening gebracht.
7.3 Bij een annulering van een op maat gemaakte opdracht na ondertekening worden de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
A. tot 28 dagen voor aanvang van het programma wordt 50% inclusief btw van de totale som, in rekening gebracht.
B. binnen 8 dagen voor aanvang van de geplande datum geldt 100% van de totale som.
C. in geval van annulering door zeer slecht weer wordt er niet gefietst en de tour geannuleerd (minimaal 3 uur voor aanvang van de fietstour). In dit geval wordt 10% organisatiekosten in rekening gebracht. De beoordeling van ‘fietsbaar weer’ is voorbehouden aan DuneBiking.

Artikel 8. Wijziging(en) / Annulering door de organisator
8.1 Indien organisator door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van de organisator, het programma niet kan laten doorgaan of wijzigingen moet aanbrengen, is organisator verplicht de klant zo spoedig mogelijk in te lichten.
8.2 Indien organisator de boeking niet kan laten doorgaan, zal organisator de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom direct terugbetalen. Organisator is niet gehouden tot andere vergoedingen of kosten.
8.3 In het geval van een (individuele) fietstours heeft DuneBiking Bloemendaal het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal deelnemers zoals vermeld in de publicatie.

Artikel 9. Schade door deelnemer(s)
9.1 Indien een deelnemer van een activiteit zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit (fietstour, workshop, arrangement, diner e.d.) in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze door de begeleid(st)er van organisator van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
9.2 Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de klant.
9.3 De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan de fietsen.

Artikel 10. Beperking aansprakelijkheid organisator
10.1 DuneBiking Bloemendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of door overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en / of grove schuld van (de medewerkers van) DuneBiking Bloemendaal.
10.2 DuneBiking Bloemendaal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, verkeersongevallen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook.
10.3 DuneBiking Bloemendaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van DuneBiking Bloemendaal en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan DuneBiking Bloemendaal kunnen worden toegerekend.
10.4 DuneBiking Bloemendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en schade tijdens het gebruik van de huurfietsen.

Artikel 11. Publicaties
11.1 Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, brochures en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.
11.2 Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 12. Klachten
12.1 Ondanks alle zorgen is het natuurlijk altijd mogelijk dat de deelnemer een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient onmiddellijk bij de aanwezige gids of bij DuneBiking Bloemendaal te worden ingediend, zo mogelijk op de dag zelf. Als directe indiening niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt op gelost, moet deze uiterlijk een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij DuenBiking Bloemendaal.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle reserveringen en boekingen is Nederlands recht van toepassing

Bloemendaal, maart 2014